ผลการดำเนินงาน


ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 44 44 88
2552 0 0 0
2553 0 0 0
2554 0 0 0
2555 0 0 0
2556 0 0 0
2557 77 88 165

ไต่สวนข้อเท็จจริง

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 4 40 44
2552 0 0 0
2553 0 0 0
2554 0 0 0
2555 0 0 0
2556 0 0 0
2557 1 11 12

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ปี ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม
2551 74 47 121
2552 0 0 0
2553 0 0 0
2554 0 0 0
2555 0 0 0
2556 0 0 0
2557 111 11 122

ข้อมูล ณ วันที่7 ก.ค. 2557