อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

โดยสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
 2. ประสานงานและดำเนินการตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรีหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวงทบวง สำนักนายกรัฐมนตรี และองค์การมหาชน ได้แก่

 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 4. ราชบัณฑิตสถาน
 5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. กรมประชาสัมพันธ์
 9. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 10. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 11. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 12. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 13. สำนักงบประมาณ
 14. สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ
 15. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 16. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 17. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 18. สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 19. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 20. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 21. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 22. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 23. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 24. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 25. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 26. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 27. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 28. สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้
 29. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 30. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 31. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 32. ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ
 33. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
 34. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 35. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 36. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 37. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสานสนเทศ
 38. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 39. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
 40. สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
 41. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 42. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 43. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 44. สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย