คติพจน์ประจำ สปท.5

"เป็นหน่วยงานมืออาชีพด้านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่มีความโปร่งใส มีคุณภาพ มาตรฐาน ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับ"