กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

โดย sector5 เมื่อ 2014-09-08 16:14:10น. view 1477

สปท. ๕ รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

xxx

     สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕ (สปท.๕) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ ดี ชื่อผลงาน Anti-Corruption Map ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มีความหมายเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เพราะเป็นเครื่องหมายของความเป็นเลิศของการบริการด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการประชาชน โดยมอบให้กับผลงานที่แสดงถึงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ลดขั้นตอนหรือระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถเข้าชมผลการประกาศรางวัลผ่าน http://awards.opdc.go.th/

     “Anti-Corruption Map” หรือแผนที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

  1. Database ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดการนำเอาการจัดการความรู้ภายใน สปท.๕ และทรัพยากรข้อมูล มาใช้ในการบริหารจัดการสำนวนคดีในความรับผิดชอบให้เป็นรูปธรรม โดยรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็น ข้อมูลสนับสนุน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน
     
  2. Smart Map ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ ในเชิงป้องปรามการกระทำความผิด ลักษณะการทำงานของ Smart Map คือ การดึงข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหา หน่วยงานผู้ถูกกล่าวหาและประเภทของเรื่องร้องเรียนกล่าวหา จาก Database มาลงในตาราง Excel และกำหนดให้แสดงผลเป็นแผนภูมิในรูปแผนที่ โดยกำหนดความถี่หรือจำนวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาในแต่ละระดับให้แสดงสีที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากงานที่ได้นำเสนอในการประชุมผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือนของสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงสถานการณ์เรื่องร้องเรียนกล่าวหา พื้นที่เสี่ยงในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงาน หรือกำหนดแผนป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานเหล่านั้น อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐที่ต้นเหตุได้แท้จริง (หากผู้ใดสนใจสามารถ ติชมผลงานได้ที่ สปท.๕ ได้ทุกวันเวลาทำการ)