กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

โดย sector5 เมื่อ 2014-09-08 15:56:30น. view 1270

การพัฒนาบุคลากร หลักสูตร KM ประจำเดือน สิงหาคม 2557

xxx

            หัวข้อ “กระบวนการบริหารงานพัสดุ”  วิทยากรโดย นางสาวอุดร  บัวหลวง หน่วยงาน สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕  สำนักงาน ป.ป.ท.
กระบวนการบริหารงานพัสดุ  มีกระบวนการโดยสรุปคือ การกำหนดความต้องการของหน่วยงาน เมื่อกำหนดความต้องการซึ่งต้องมาพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร จากนั้นจัดทำแผนงานในการจัดหาพัสดุ เมื่อดำเนินการจัดหาพัสดุ และจัดทำสัญญาแล้ว จะต้องมีการบริหารสัญญา จากนั้นก็จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ การควบคุมการใช้งานและการติดตามผลการใช้งาน รวมทั้งการจำหน่ายพัสดุเมื่อถึงระยะเวลาที่พัสดุหมดคุณภาพการใช้งานต่อไป