กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

โดย apichart.t@pacc.go.th เมื่อ 2014-06-11 07:36:53น. view 1628

การบรรยายให้ความรู้ โดย นายอรรถพร จรจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการ

xxx

               เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ.สปท. ๕ ได้มีการประชุมภายในสปท. ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เวลา ๑๐ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น ๓๑ ทั้งนี้ ได้แจ้งให่เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ทราบถึงนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งได้เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. มีการจัดการความรู้ (KM) โดยให้จัดทำแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจ และตัวชี้วัดของสำนัก โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KMTeam)ของ สปท. ๕ โดยครั้งนี้ได้เชิญ นายอรรถพร จรจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ข้อบกพร่องที่ คกก.ปปท.ตรวจพบและให้ความสำคัญในสำนวนการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง